Kundesenter


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
For PeBeCom AS


1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle tilbud, salg og leveranser, med mindre annet er
avtalt skriftlig mellom partene.
 

2. Priser:
Alle priser er i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. PeBeCom AS sine priser fremgår av
PeBeCom AS til enhver tid gjeldende prisliste eller av et konkret tilbud som også inneholder
informasjon om leveringskostnader som beregnes av . PeBeCom AS som følge av endringer i
valutakurser, toll, skatter, avgifter osv. vedrørende den avtalte leveransen.
Dersom produsenten av en vare tilbyr særskilt prissetting for prosjekter for spesifikke sluttbrukere,
skal kjøper innen 10 dager etter PeBeCom AS anmodning levere til PeBeCom AS en
kopi av bevis for levering av varene til sluttbrukeren og kopi av faktura utstedt til sluttbrukeren.
Kjøper er forpliktet til å overholde så vel den aktuelle produsents som PeBeCom AS
Retningslinjer for slike prosjekter. Dette gjelder også i perioden for oppbevaring av informasjon
som stammer fra disse prosjektene i samsvar med handels- og skattemessig lovgivning og
regulering.

I tilfelle kjøper overtrer PeBeCom AS eller den aktuelle produsents retningslinjer, har PeBeCom AS
rett til å fakturere kjøper for ethvert urettmessig oppkrevd eller betalt beløp, og PeBeCom AS
og/eller produsenten kan utelukke kjøper fra å delta i fremtidige prosjekter.
 

3. Betaling:
Betaling skal skje senest på den dato fakturaen angir som siste betalingsdag. Som hovedregel skal
Betalingen skje netto kontant. Såfremt en siste betalingsdato ikke er oppgitt, skal betaling skje
kontant ved levering.
Ved for sen betaling har PeBeCom AS rett til å regne renter og purregebyrer på den til enhver
tid forfalte betaling med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp er
betalt. Kjøpers innbetalinger avskrives først på påløpte, forfalte renter og omkostninger. Deretter
avskrives gjelden.
Kjøper er ikke berettiget til å motregne eventuelle motkrav mot PeBeCom AS som ikke
er skriftlig godkjent av PeBeCom AS. Kjøper har heller ikke rett til å holde tilbake deler
av kjøpesummen på grunn av motfordringer av noen art. Såfremt levering utsettes på grunn av
kjøper, er kjøper likevel forpliktet til å betale til PeBeCom AS, som om levering var skjedd til
avtalt tid. PeBeCom AS kan fravike dette ved skriftlig melding.
 

4. Eiendomsforbehold:
PeBeCom AS forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjøpe-summen inkl.
leveringskostnader og eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut.
 

5. Levering:
Levering skjer ex works fra PeBeCom AS’ lager. Levering foretas på kjøpers regning, med
mindre det helt tydelig fremgår at leveringskostnadene er inkludert i prisen.
Leveringskostnadene (frakt, porto, forsikring, pakking osv.) fremgår av PeBeCom AS’ til
enhver tid gjeldende prisliste. Leveringstiden er fastsatt av PeBeCom AS etter PeBeCom
AS’ beste skjønn ut fra de forhold som foreligger når tilbudet fremsettes eller avtalen inngås.
PeBeCom AS kan ikke gjøres ansvarlig for leveringsforsinkelser, men vil alltid tilstrebe
punktlig levering.
Hvis en vare ikke hentes innen 7 dager etter fakturadato, forbeholder PeBeCom AS seg retten
til å kreve et håndterings- og fraktgebyr på kr 265,- per ordre.
 

6. Import- og eksportregulativer
Alle produkter, reservedeler, tekniske data, programvare og dokumentasjon kan være omfattet av
import- og eksportlover, -regler og annen regulering, deriblant, men ikke begrenset til regulering
som gjelder i Norge, EU, USA og det aktuelle importland i tilfelle kjøper eksporterer varene.
Kjøper er forpliktet til å overholde all import- og eksportlovgivning og -regulering og innhente
samtlige nødvendige tillatelser og/eller lisenser knyttet til dette.
 

7. Bestillingsfeil:
Varer tas ikke i retur. I spesielle tilfeller kan retur av varer/annullering av ordrer skje ved forutgående
skriftlig avtale. Dette gjelder kun lagervarer i uåpnet originalemballasje. Bestillingsvarer
og ordrer på skaffevarer kan ikke annulleres og heller ikke returneres. Ved retur av varer/
annullering av ordrer forbeholder PeBeCom AS seg retten til å fakturere et returgebyr på 10
% av fakturaverdien, dog minimum kr. 150,-. Varene krediteres til gjeldende dagspriser.
 

8. Produktinformasjon:
Det tas forbehold om feil og endringer i opplysninger i brosjyrer og annet salgsmateriale.
Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor PeBeCom AS.
 

9. Produktendringer:
PeBeCom AS forbeholder seg retten til å endre produktene eller deler av disse uten varsel,
såfremt dette skjer uten funksjonsmessige ulemper for kjøperen.
 

10. Immaterielle rettigheter:
Alle varemerker på produktene er og forblir de respektive rettighetshaveres eiendom. Bruk av
disse varemerkene krever forutgående tillatelse fra de respektive rettighetshaverne. All bruk og
levering av programvare er regulert av lisensavtalen som følger med varen. Programvare som er
inkludert i leveringen/ varen overdras til kommersielle kjøpere med henblikk på ett videresalg og
til forbrukere utelukkende med henblikk på bruk, noe som betyr at forbrukere verken kan kopiere
eller overdra programvaren til andre[s bruk]*. Rett til gjentatt bruk av programvaren krever
særskilt skriftlig avtale med den aktuelle lisensgiver.
PeBeCom AS fraskriver seg ethvert ansvar for kjøpers krenkelse av immaterielle rettigheter i
tilfelle varer eksporteres ut av det landet hvor PeBeCom AS har levert varen,ettersom
PeBeCom AS kke kan garantere overfor kjøper at rettigheter til bruk av varen i det
ktuelle landet er omfattet av lisensavtalen.
*avhengig av de aktuelle lisensavtaler
 

11. Mangler og reklamasjon:
Ved levering plikter kjøper straks å undersøke varene i henhold til god forretningsskikk. Ønsker
kjøper å påberope seg en mangel, skal denne omgående gi PeBeCom AS skriftlig beskjed
om mangelen og dens art. Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke
reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende.
PeBeCom AS kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen.
Foretas forandringer eller inngrep i det kjøpte utstyret uten skriftlig samtykke fra PeBeCom AS
fritas PeBeCom AS for enhver forpliktelse.
Såfremt PeBeCom AS ber om det, skal kjøper umiddelbart etter reklamasjonen returnere den
angivelig mangelfulle varen til PeBeCom AS i originalemballasjen.
Kostnader i forbindelse med retur dekkes av kjøper.
PeBeCom AS forbeholder seg retten til enhver tid kun å motta den angivelig defekte delen.
Såfremt PeBeCom AS etter særskilt avtale har påtatt seg å yte service, omfatter serviceforpliktelsen
kun de solgte produktene. PeBeCom AS forbeholder seg retten til å teste varer
som påstås å være defekte. Finner PeBeCom AS varen i orden etter test, må det påregnes at
varen sendes i retur sammen med en regning for utført arbeid. PeBeCom AS vil først etter test
foreta en eventuell utskifting/kreditering.
 

12. Ansvarsbegrensning:
Et erstatningskrav overfor PeBeCom AS kan ikke overstige fakturabeløpet for den solgte
gjenstanden. PeBeCom AS’ erstatningskrav er begrenset til direkte tap. PeBeCom AS
hefter ikke for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap.
PeBeCom AS er uten ansvar for forsinkelse eller mangler som skyldes avhjelping eller
utskifting eller forsøk på dette. PeBeCom AS er ansvarsfri såfremt følgende forhold
forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelse av kjøpet urimelig tyngende.
Arbeidskonflikt eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, så som brann, krig,
mobilisering eller tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og
uroligheter, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførselen av
drivkraft samt mangler eller forsinkelser av leveringer fra underleverandører som følge av slike
omstendigheter som omtales i dette punktet eller omstendigheter forøvrig, som i vesentlig grad
har vanskeliggjort PeBeCom AS’ oppfyllelse av avtalen.
Hvis nevnte omstendigheter har inntruffet før tilbudet ble fremsatt/avtalen ble inngått medfører
dette kun ansvarsfrihet såfremt deres innflytelse på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses
på dette tidspunktet. Produktene er utviklet til vanlig kommersiell bruk. Bruk av produktene i
kritiske systemer, deriblant sikkerhets-, kjernekraft-, militære fasiliteter/installasjoner,
forsyningsvirksomhet, livskritiske installasjoner eller til fremstilling av våpen er ikke tillatt med mindre
det innhentes skriftlig tillatelse fra den aktuelle produsenten.
 

13. Produktansvar:
I den grad annet ikke følger av norsk retts ufravikelige regler om produktansvar, gjelder følgende
begrensninger: PeBeCom AS er kun ansvarlig for skade forårsaket av en vare levert av PeBeCom AS
i det omfang det kan bevises at skaden skyldes dennes feil eller forsømmelse.
 

14. Miljø/Returhåndtering:
PeBeCom AS er medlem av Elektronikk Retur AS. På Elektronikk Retur AS’ hjemmeside,
www.el-retur.no finnes opplysninger vedr. avfallshåndtering.
 

15. Transport av rettigheter og plikter:
PeBeCom AS er berettiget til å overta samtlige rettigheter og plikter i henhold til avtale
overfor tredjepart.
 

16. Tvister:
Enhver tvist mellom PeBeCom AS og kjøper skal avgjøres etter norsk rett og Oslo
Tingrett som verneting.


Oppdatert  08.08.2017

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.